Statut

STATUT
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA FINANSOWEGO „PECUNIA”
DZIAŁAJĄCEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1

1.Niniejszy Statut reguluje działalność i organizację „Koła Naukowego Katedry Prawa Finansowego Pecunia”, zwanego dalej Kołem.
2.Koło działa przy Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Art. 2

1.Koło powołuje się na czas nieokreślony, z inicjatywy studentów Uczelni w składzie: Kulaś Bartłomiej, Lewera Łukasz, Michalski Jakub, zwanych dalej Członkami Założycielami.

Rozdział II
Członkowstwo
Art. 3

Członkowstwo w Kole jest dobrowolne, a Członkiem Koła może zostać każdy student, absolwent oraz pracownik naukowy UAM, aprobujący zasady niniejszego Statutu.

Art. 4

1.Członkostwo Koła nabywa się po podpisaniu deklaracji członkowskiej (wzór deklaracji w załączniku Statutu).
2.Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła. Członkostwo Honorowe nabywa się dożywotnio na mocy uchwały Zgromadzenia.
3.Członkowie Założyciele uzyskują status Członków Zwyczajnych dniem zatwierdzenia Statutu Koła

Art. 5

1. Każdy Członek koła posiada prawo:
a) uczestniczenia we wszelkich formach działalności Koła,
b) wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła,
c) korzystania z wszelkich pomocy naukowych, materiałów oraz urządzeń będących własnością Koła.
2. Prawo głosu w Zgromadzeniu Członków Koła oraz prawo czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Koła posiadają wyłącznie studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Każdemu Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

Art. 6

Członek Koła ma obowiązek:
a) Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał jego Organów
b) terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
c) aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacji celów Koła,
d) dbać o dobry wizerunek Koła i Uczelni,
e) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
f) terminowo regulować składki członkowskie.

Art. 7

1. Członkowstwo w Kole wygasa w przypadku:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi Koła,
b) Śmierci członka Koła,
c) Rozwiązania Koła,
d) Wykluczenia członka z Koła.

Art. 8

1. W przypadku poważnego naruszenia Statutu Koła, Zgromadzenie Członków może większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków podjąć uchwałę o wykluczeniu Członka z uczestnictwa w Kole.
2. W przypadku stwierdzenia niemożności czasowego wykonywania przez Członka obowiązków lub na wniosek zainteresowanego Zarząd Koła może podjąć decyzję o zawieszeniu członkowstwa.

Rozdział III
Organy Koła
Art. 9

Organami Statutowymi Koła są:
a)Zgromadzenie Członków Koła zwane dalej Zgromadzeniem
b)Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem
c) Komisja rewizyjna

Art. 10

Do uprawnień Zgromadzenia należy wydawanie uchwał w sprawach:
a)mianowania i odwoływania członków zarządu,
b)zmiany Statutu Koła,
c)podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła,
d)uchylenia decyzji Zarządu
e) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
f)nadania tytułu Członka Honorowego
g)wykluczenia Członka z uczestnictwa w Kole.

Art. 11

1. Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek członka Zarządu lub co najmniej ¼ ogólnej liczby członków.
2. Informacja o terminie, miejscu i tematyce poruszanej na Zgromadzeniu zostanie ogłoszona na tydzień przed planowanym terminem w formie plakatów informacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji lub drogą elektroniczną. Dodatkowo informacja ta może zostać umieszczona na stronie internetowej Koła.
3. Obowiązek ogłoszenia informacji o planowanym zwołaniu Zgromadzenia spoczywa na wnioskodawcy.

Art. 12

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Koła.
2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes
b) 2 Wiceprezesów
c) Skarbnik
d) Sekretarz,
zwanych dalej Członkami Zarządu
3. Zarząd powoływany jest na okres jednego roku akademickiego.
4. Skład pierwszej kadencji Zarządu wybrany zostanie spośród Członków Założycieli.

Art. 13

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.
2. Prawo głosu w Zgromadzeniu członków Koła posiadają tylko studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Na wniosek Członka Koła głosowanie może być utajnione. Wniosek taki musi zostać przegłosowany zwykłą większością głosów.
4. W przypadku uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium oraz uchwały o rozwiązaniu Zarządu Koła lub odwołania Członka Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań z prawem lub statutem, art. 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Członkowie Zarządu są wyłączeni z głosowania.
5. W przypadku rozwiązania Zarządu, jego dotychczasowi Członkowie sprawują swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Koła.

Art. 14

1. Prezes zwołuje Zgromadzenie Członków Koła w celu przeprowadzenia wyboru nowych członków Zarządu na kolejną kadencję. Wybory odbywają się najpóźniej do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego.
2. Wyboru nowych Członków Zarządu dokonuje się spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Koła.
3. Członkowie Zarządu mogą ubiegać się o reelekcję.

Art. 15

1. Do zadań Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Zgromadzenia,
b) składanie sprawozdań Zgromadzeniu na koniec kadencji,
c) opracowywanie projektów planów działania Koła i przedstawianie ich Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,
e) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania funduszy na cele statutowe,
f) zwoływanie i organizacja posiedzeń Zgromadzenia,
g) Prowadzenie rejestru Członków i przyjmowanie nowych Członków,
h) utrzymywanie kontaktów z władzami Uczelni i Opiekunem Naukowym Koła,
i) Reprezentowanie Koła na zewnątrz,
j) Podejmowanie innych czynności związanych ze statutową działalnością Koła,
2. Oświadczenia woli w imieniu Członków Koła mogą składać Prezes Koła lub dwaj Członkowie Zarządu po uzgodnieniu z Prezesem.
3. Uchwały Zgromadzenia Członków podjęte w określonej kwestii wiążą Zarząd podczas składania oświadczenia woli.
4. Zarząd ma prawo do upoważnienia dowolnego Członka do reprezentowania Członków Koła w celu realizacji określonego zadania w określonym czasie.

Art. 16

Wszystkie decyzje Zarząd podejmuje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ¾ liczby jego Członków. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwały Zarządu, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Art. 17

Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) Pisemnej rezygnacji złożonej zarządowi,
b) śmierci Członka,
c) upływu kadencji,
d) odwołania Członka przez Zgromadzenie,
e) rozwiązania Koła.

Art. 18

1. W przypadkach wymagających przeprowadzenia kontroli działalności Koła Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną. Decyzję w tej sprawie podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby Członków.
2. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień statutu oraz kontroluje gospodarowanie funduszami Koła.
3. Komisja Rewizyjna występuje do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium lub o odwołanie całego Zarządu lub jego poszczególnych Członków.

Art. 19

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 Członków Koła powołanych przez Zgromadzenie.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV
Przedmiot i cele działalności Koła
Art. 20

Celem działalności Koła jest:
a)tworzenie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań studentów oraz Członków Koła,
b)popularyzacja wiedzy związanej z prawem finansowym wśród studentów Uczelni, a także poza nią,
c) promowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i zawodu doradcy podatkowego,
d)tworzenie możliwości zdobycia profesjonalnego doświadczenia zawodowego w zakresie finansów i prawa finansowego poprzez współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami,
e)umożliwienie wszechstronnego rozwoju Członków Kola,
f)dbałość o dobry wizerunek Uczelni.

Art. 21

Cele statutowe realizowane są poprzez:
a)cykliczne spotkania Członków Koła,
b)nawiązywanie i poszerzanie kontaktów w ramach Uczelni oraz z innymi ośrodkami akademickimi, przedstawicielami środowisk naukowych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć z instytucjami i przedsiębiorcami,
c)publikowanie prac Członków Koła w czasopismach, biuletynach i prasie naukowej,
d)inicjowanie spotkań oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji działających w obszarze zainteresowań Koła,
e)udział w krajowych i międzynarodowych kongresach, seminariach, konferencjach, wykładach, odczytach, warsztatach,
f)organizację kongresów, seminariów, konferencji, wykładów, odczytów, warsztatów,
g)prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych związanych tematycznie z działalnością Koła,
h)inne działania sprzyjające realizacji celów wymienionych w art.15.

Rozdział V
Finanse Koła
Art. 22

Koło finansuje swoją działalność z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji Uczelni.

Art. 23

1. Zarząd Koła odpowiedzialny jest za prawidłowe dysponowanie funduszami Koła.
2. Skarbnik odpowiada za prawidłową dokumentację związaną z dysponowaniem funduszami Koła.
3. Zarząd Koła przedstawia władzom Uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych od UAM środków materialnych nie rzadziej niż raz w semestrze.

Rozdział VI
Opiekun Koła
Art. 24

Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uczelni ze stopniem co najmniej doktora, zwany dalej Opiekunem.

Art. 25

1. Rola Opiekuna polega na kształtowaniu szeroko pojętej strategii Koła z uwzględnieniem opinii jego Członków.
2. Do kompetencji Opiekuna należy:
a) pomoc przy ustalaniu tematów badawczych podejmowanych przez Koło i ich realizacji,
b) reprezentowanie interesów Koła w ramach Uczelni i poza nią,
c) opiniowanie istotnych wydatków i działań związanych z działalnością Koła,
d) opieka merytoryczna nad działalnością Koła.

Art. 26

W przypadku rezygnacji Opiekuna z pełnionej funkcji wyznacza on swojego następcę.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła
Art. 27

1.Statut ulega zmianie na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków koła uprawnionych do głosowania.
2.Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków.
3.Uchwała w sprawie zmiany statutu wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia zmiany przez Opiekuna.

Art. 28

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku braku możliwości zapewnienia ciągłości jego działania, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały Zgromadzenia.

Art. 29

1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Koła większością 9/10 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków.
2. Wyznaczony prze Zgromadzenie Członek Koła jest zobowiązany do poinformowania Opiekuna o podjęciu uchwały w terminie 3 dni od jej uchwalenia.

Art. 30

W przypadku rozwiązania Koła, jego majątek zostanie przekazany na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
Art. 31

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem decyzje podejmuje Zarząd.
2. W sprawach spornych decyzje podejmuje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.

Art. 32

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Statutu przez Rektora.


Wyszukaj

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera